ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Bij iedere bestelling of verkoop verklaart de klant zich stilzwijgend akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en doet afstand van zijn voorwaarden. De koper aanvaardt dat de onderhavige verkoopsvoorwaarden toepasselijk zullen zijn op elke toekomstge overeenkomst tussen partijen. Wijziging of vernietiging, geheel of gedeeltelijk van één of meer bepalingen, zal geen enkele verzaking of vernietiging van de overige factuurvoorwaarden tot gevolg hebben.

2. De offertes zijn vrijblijvend. In elk geval zijn de prijzen slechts geldig voor een termijn van 1 maand. Deze zijn voorzien exclusief levering en plaatsing, behoudens andersluidend beding. De goederen reizen steeds op risico van de klant, zelfs indien het transport op kosten van de verkoper gebeurt.

3. De leveringstermijn worden door ons enkel ten titel van inlichting gegeven. In geen geval kan eventuele vertraging aanleiding geven tot schadeloosstelling of het annuleren van een bestelling lastens de verkoper.

4. Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na levering. Voor verborgen gebreken geld een garantietermijn van één jaar. De verkoper is niet aansprakelijk voor de montage uitgevoerd door de klant.

5. Waarborg: onverminderd de uitsluiting van verantwoordelijkheid volgens art. 4, beperkt de waarborg zich uitsluitend tot het vervangen van niet-conforme goederen ofwel de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van hun prijs. Alle andere kosten en vergoedingen, rechtstreekse of onrechtstreekse schade is uitgesloten.

6. Betaling: onze facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Bij niet-betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn naar rato van 12% per jaar, evenals een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht op hogere schadevergoeding mits het bewijs hiervan. De verkoper is gerechtigd de betalingen toe te rekenen op de vervallen schuld naar zijn keuze. De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur of wissel maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7. Eigendomsvoorbehoud: de geleverde en te leveren materialen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs en toebehoren.

8. Van zodra de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, er risico van wanbetaling is, of enige schuld op de vervaldatum niet vereffend werd, is onze firma gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden en leveringen op te schorten, met retentierecht op alle goederen, in afwachting van de uitvoering van de plichten van de koper, of naar keuze de contracten te annuleren lastens de klant, zonder recht van verhaal van de koper voor de vertraging of annulatie. Onafgezien de eis tot uitvoering of ontbinding, naar keuze van de verkoper, kan deze ten allen tijde de vordering wijzigen. De verkoper is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren, behoudens het leveren van sluitende waarborgen door de koper tot de naleving van zijn verbintenissen.

9. Ieder ontwerp, concept of realisatie blijft uitsluitend eigendom van Grafisontwerp. Een ontwerp, concept of realisatie mag in geen geval worden verveelvuldigd of gereproduceerd, zelfs niet gedeeltelijk en onder geen enkele vorm, zonder de geschreven toelating van Grafisontwerp. Bij niet naleving van dit artikel heeft Grafisontwerp recht op een schadevergoeding gelijk aan 100% van het factuurbedrag, per verveelvoudiging of reproductie.

10. In het geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van Gent, of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naargelang de keuze van de verkoper, bevoegd.